Hayk Quartet - Kevork Photo - Stage photography - Portraits